Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Adgang, godtgørelse og pris 2019


Udbud, tilrettelæggelse og afholdelse af AMU-kurser følger de til enhver tid gældende regler fastsat af Undervisningsministeriet med tilhørende finanslov. Vi nævner neden for et udpluk af gældende regler pr. januar 2019 og henviser i øvrigt til oplysningerne på hjemmesiden, hvor egne fastsatte retningslinjer løbende justeres.

Optagelse

Optagelse sker efter "først til mølle" princippet, dog under hensyntagen til at kursisten har de faglige forudsætninger. Er tilmeldingstallet højere end det mulige deltagerantal, tilbydes de sidst tilmeldte kursister at komme på venteliste.

Det kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at sammensætte et kursus med kursister på baggrund af faglige forudsætninger. Sker det, oprettes der naturligvis et ekstra kursus for de kursister, der ellers ville være optaget efter "først til mølle" princippet.

Tilmelding

Alle deltagere skal tilmeldes digitalt via erhvervsskolerne.dk eller efteruddannelse.dk

Undervisningstid

AMU-kurser vil altid have en længde på 7,4 time pr. dag (fx kl. 8.00– 15.24)

VEU-godtgørelse (deltagere inden for AMU-målgruppen)

 • Kr. 871,00 pr. dag
 • Udbetales af AUB (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) tlf. 7011 3070)
 • Godtgørelsen søges digitalt af virksomheden / kursisten på efteruddannelse.dk i forbindelse med tilmeldingen.

 
Befordringsgodtgørelse (deltagere inden for AMU-målgruppen)

 • Befordringstilskuddet er kr. 0,99 pr. km.
 • Udbetales af fagets organisation eller skolen (SU-styrelsen).
 • Godtgørelsen søges digitalt af virksomheden / kursisten på efteruddannelse.dk senest fire uger efter sidste kursusdag

 

Tilskud til opholdsudgifter (kost og logi)

 • Er du interesseret I at høre nærmere om mulighederne for indkvartering på skolen til et specifikt kursus kan du henvende dig til skolens reception på indkvartering@erhvervsskolerne.dk. I mailen oplyses kursusnavn, AMU-mål, kursistens fornavn samt ønsket ankomst- og afrejsedato.
 • Nye muligheder for optagelse på skolehjem for elever (læs mere her) betyder, at kapaciteten på vores skolehjem og Erhvervskollegium ikke er tilstrækkelig i forhold til at kunne tilbyde indkvartering til alle kursister. Efter 1. juli 2019 er det derfor ikke længere muligt at ønske indkvartering ved tilmelding på efteruddannelse.dk. Vi ved, at nogle kursister, der kommer fra samme virksomhed eller samme branche, gerne vil overnatte samme sted – og evt. også samme sted, som kurset afholdes. Vi er lydhøre over for sådanne ønsker og vil være behjælpelig i det omfang, vi kan.
 • Det vil fortsat være muligt at modtage tilskud til indkvartering af berettigede kursister – læs mere her.


Deltagerbetaling for danske kursister i AMU-målgruppen

 • Teknisk faglige kurser kr. 124,00 pr. dag 
 • IT og tværfaglige kurser kr. 186,00 pr. dag 
 • Kursister med en videregående uddannelse, skal selv betale de fulde omkostninger ved deltagelse i AMU-kurser
 • Ledige kursister skal have forudgående aftale med Jobcenteret inden deltagelse
 • Deltagerbetalingen skal være indbetalt senest en uge før kursusstart. 


Deltagerbetaling for øvrige kursister

 • Kursister fra Færøerne og Grønland skal betale de fulde omkostninger ved deltagelse i AMU-kurser
 • Kursister fra de øvrige nordiske lande kan deltage, hvis tilsvarende uddannelse ikke findes i bopælslandet. Der betales de fulde omkostninger ved deltagelse i AMU-kurser


Tilmelding er bindende, indbetalt deltagerbetaling tilbagebetales ikke.

Faktura

Faktura sendes til fakturamodtagers e-boks. Husk at overholde betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

Indkaldebrev

Der afsendes ét indkaldebrev til den anførte mailadresse fra tilmeldingen på efteruddannelse.dk

Tillægspris for gennemførelse af kurser med færre kursister and annonceret minimumsantal

 • Prisen pr. tomplads udregnes efter gældende takst for pågældende AMU-mål
 • Aftales tidligst 5 dage før første kursusdag og senest inden kursusstart.


Gebyr for afbud / udeblivelse mv.

En arbejdsgiver eller en selvstændig erhvervsdrivende skal betale gebyr, såfremt en medarbejder, arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende udebliver fra uddannelsens første dag, eller frameldes senere end en uge inden uddannelsens første dag. Gebyret betales efter uddannelsens længde.

Ved framelding under en uge før uddannelsens første dag betales udover deltagerbetaling og indkvartering, kr. 1.500 for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 timer og kr. 2.500 for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 timer.

Ved udeblivelse fra uddannelsens første dag betales ud over deltagerbetaling og indkvartering, kr. 2.500 for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 timer og kr. 3.500 for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 timer.

Arbejdsgiveren skal også betale gebyr, hvis uddannelsesinstitutionen aflyser som følge af udeblivelse og manglende framelding, som betyder at holdet ikke længere er rentabelt for uddannelsesinstitutionen.

I disse tilfælde fritages arbejdsgiveren fra at betale gebyr:

 • Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejdernes ansættelsesforhold er lovligt forfald.
 • Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden.
 • Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
 • Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

                  
Med hensyn til gebyr ved frameldelse til indkvartering henvises til afsnittet om tilskud til opholdsudgifter ovenfor.

Rygepolitik
Rygning er et stort sundhedsproblem blandt unge. På Erhvervsskolerne Aars har vi taget stilling til problematikken og ønsker aktivt at dæmme op for denne tendens. Vi har derfor valgt at være 100% røgfri skole, hvorfor ingen må ryge i skoletiden, tidsrummet kl. 7.30 til kl. 16.00. Uden for skoletiden må der udelukkende ryges på særligt anviste pladser.