Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Adgang, godtgørelse og pris 2020

 
Udbud, tilrettelæggelse og afholdelse af AMU-kurser følger de til enhver tid gældende regler fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet med tilhørende finanslov. Vi nævner her et udpluk af gældende regler pr. januar 2020 og henviser i øvrigt til oplysningerne på hjemmesiden, hvor egne fastsatte retningslinjer løbende justeres.
 
Optagelse
Optagelse sker efter først til mølle princippet, dog under hensyntagen til at kursisten har de faglige forudsætninger. Er tilmeldingstallet højere end det mulige deltagerantal, tilbydes de sidst tilmeldte kursister at komme på venteliste.
Det kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at sammensætte et kursus med kursister på baggrund af faglige forudsætninger.
 
Tilmelding
Alle deltagere skal digitalt elektronisk via efteruddannelse.dk
 
Undervisningstid
AMU-kurser vil som udgangspunkt have en varighed på 7,4 time pr. dag (fx kl. 8.00 – 15.24)
 
Prøve
Alle AMU-kurser afsluttes med en prøve, som indgår som en naturlig del af kurset. Kontakt skolen for yderligere detaljer. Klager over forhold vedr. prøver indgives af deltageren til skolen senest 10 hverdage efter bedømmelsen af prøven er modtaget til aars@erhvervsskolerne.dk – klagen skal være begrundet.
 
VEU-godtgørelse (deltagere inden for AMU-målgruppen)
 • Kr. 881,00 pr. dag
 • Udbetales af AUB (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag tlf. 7011 3070)
 • Godtgørelsen søges digitalt af virksomheden / kursisten på efteruddannelse.dk i forbindelse med tilmeldingen.
 
Befordringsgodtgørelse (deltagere inden for AMU-målgruppen)
 • Befordringstilskuddet er kr. 0,98 pr. km.
 • Udbetales af AUB (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag tlf. 7011 3070)
 • Godtgørelsen søges digitalt af virksomheden / kursisten på efteruddannelse.dk i forbindelse med tilmeldingen.
 
Tilskud til opholdsudgifter (kost og logi)
 • Vi kan desværre ikke tilbyde indkvartering på skolen til kursister i 2. halvår 2020 grundet stor stigning i elever med optagelse på skolehjemmet.
 • Vi henviser til alternative muligheder for indkvartering i området - læs mere her.
 • Det vil fortsat være muligt at modtage tilskud til indkvartering af berettigede kursister – læs mere her.
 
Deltagerbetaling for danske kursister i AMU-målgruppen
 • Teknisk faglige kurser kr. 126,00 pr. dag
 • IT og tværfaglige kurser kr. 188,00 pr. dag
 • Kursister med en videregående uddannelse, skal selv betale de fulde omkostninger ved deltagelse i AMU-kurser
 • Ledige kursister skal have forudgående aftale med Jobcenteret inden deltagelse
 • Deltagerbetalingen skal indbetales senest en uge før kursusstart.
 
Deltagerbetaling for øvrige kursister
 • Kursister fra Færøerne og Grønland skal betale de fulde omkostninger ved deltagelse i AMU-kurser
 • Kursister fra de øvrige nordiske lande kan deltage, hvis tilsvarende uddannelse ikke findes i bopælslandet. Der betales de fulde omkostninger ved deltagelse i AMU-kurser
 
Tilmelding er bindende, indbetalt deltagerbetaling tilbagebetales ikke.
 
Faktura
Faktura sendes til fakturamodtagers e-Boks. Husk at overholde betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.
 
Kursusbevis
Kursusbeviser udstedes digitalt og sendes til kursistens e-Boks efter gennemført kursus.
 
Specialpædagogisk støtte (SPS)
Ordblinde eller andre som har behov for støtte kan kontakte skolen for at høre nærmere om støtte i forbindelse med kursusdeltagelse.
 
Indkaldebrev
Der afsendes ét indkaldebrev til den anførte mailadresse fra tilmeldingen på efteruddannelse.dk
 
Tillægspris for gennemførelse af kurser med færre kursister and annonceret minimumsantal
 • Prisen pr. tomplads udregnes efter gældende takst for pågældende AMU-mål
 • Aftales tidligst fem dage før første kursusdag og senest inden kursusstart.
 
Gebyr for afbud / udeblivelse mv.
En arbejdsgiver eller en selvstændig erhvervsdrivende skal betale gebyr, såfremt en medarbejder, arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende udebliver fra uddannelsens første dag, eller frameldes senere end en uge inden uddannelsens første dag. Gebyret betales efter uddannelsens længde.
 
Ved framelding under en uge før uddannelsens første dag betales udover deltagerbetaling og indkvartering, kr. 1.500 for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 timer og kr. 2.500 for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 timer.
 
Ved udeblivelse fra uddannelsens første dag betales ud over deltagerbetaling og indkvartering, kr. 2.500 for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 timer og kr. 3.500 for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 timer.
 
Arbejdsgiveren skal også betale gebyr, hvis uddannelsesinstitutionen aflyser som følge af udeblivelse og manglende framelding, som betyder at holdet ikke længere er rentabelt for uddannelsesinstitutionen.
 
I disse tilfælde fritages arbejdsgiveren fra at betale gebyr:
 • Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejdernes ansættelsesforhold er lovligt forfald.
 • Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden.
 • Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
 • Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.
                     
Rygepolitik
Rygning er et stort sundhedsproblem blandt unge. På Erhvervsskolerne Aars har vi taget stilling til problematikken og ønsker aktivt at dæmme op for denne tendens. Vi har derfor valgt at være 100% røgfri skole, hvorfor ingen må ryge i skoletiden, tidsrummet kl. 7.30 til kl. 16.00. Uden for skoletiden må der udelukkende ryges på særligt anviste pladser.