Erhvervsskolerne.dk bruger cookies til statistik. Hvis du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies.  Luk | Læs mere
erhvervsskolerne aars

Antimobbestrategi for Erhvervsskolerne Aars

Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Målet med antimobbestrategien er at give medarbejderne handlemuligheder for at arbejde med elevernes trivsel og forebygge og håndtere mistrivsel.

Kender vi omfanget af mobningen på vores skoler?
Skolen følger løbende omfanget af mobning på skolen. Det gør vi bl.a. gennem:

·         Kontaktlærersamtaler

·         Teammøder

·         Elevrådsmøder

·         Klassemøder med eleverne (formidlingstimer)

·         ETU-måling

·         Undervisernes og andre ansattes daglige kontakt med eleverne

Hvad gør vi for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning?
Trivsel er en helt afgørende forudsætning for, at eleverne kan blive fagligt dygtige og livsduelige, og derfor er trivsel også et centralt element i vores pædagogiske strategi. På Erhvervsskolerne Aars hænger trivsel sammen med begreberne indflydelse, læring og relationer.

I forhold til sidstnævnte gælder det både de gode relationer mellem eleven og underviserne - og et godt fagligt og socialt fællesskab blandt elever.

Hver enkelt afdeling forholder sig aktivt til, hvordan man her vil arbejde med trivsel og hvilke tiltag, man iværksætter. Heri inddrages afdelingernes elevråd. Gennem skolens pædagogisk didaktiske grundlag forholder alle medarbejdere og afdelinger sig også til relationsarbejdet.

Se mere om skolens pædagogiske didaktiske grundlag her

Hvad er elevernes rolle?

Eleverne skal bl.a. gennem elevrådsarbejdet styrke trivslen på skolen. Vi vil sikre, at trivslen jævnligt er på dagsordenen til elevrådsmøder – både i det fælles elevråd og i afdelingernes elevråd.

Der er gennem elevens tid på skolen løbende fokus på det at være en god klassekammerat.

Inddrager vi forældrene - hvordan?
For elever under 18 år inddrager vi forældrene så hurtig som muligt. Det er altid i overensstemmelse mellem kontaktlærer og uddannelseschefen. Forældrene inviteres som oftest ind til et møde på skolen.

For elever over 18 år kan forældrene inddrages i samtykke med eleven.

Hvordan og hvornår bruges ressourcepersoner (kontaktlærere, vejledere, coach, psykolog mv.) i det forbyggende arbejde?
Coach og vejledere bliver af kontaktlærer præsenteret for alle nye hold hurtigst muligt efter opstart.

Disse inddrages løbende og efter behov i forhold til trivselsarbejdet i afdelingen. Som udgangspunkt vil det være elevens lærere/kontaktlærer, der i første omgang vil opfange det, hvis der er behov for en særlig indsats.

Hvordan opdager vi eventuel mistrivsel hos én eller flere elever?

·         Alle elever har en kontaktlærer, som er opmærksom på den enkelte elevs trivsel, samt på klassens trivsel

·         Vi følger op på elevtrivselsmålinger og ser her efter om der er faresignaler, som vi skal have uddybet nærmere

·         Skolens coach har til opgave at have en finger på pulsen i forhold til trivslen i afdelingerne og på holdene

·         På de fleste hold/klasser er der et team af lærere, som sammen har fokus på og drøfter, hvordan holdet/klassen trives

·         Vi har en overlevering mellem gf1, gf2 og hovedforløb.

Indgriben:

Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mistrivsel hos én eller flere elever?

Tegn på mistrivsel drøftes i lærergruppen og handlinger iværksættes.

 
Hvad gør vi helt konkret, når der er mistanke om mobning

·         Uddannelseschefen orienteres

·         Lærerteamet afdækker problemets omfang

·         Lærerteamet omkring den enkelte elev/det enkelte hold drøfter problemet og løsningsmuligheder

·         Coach og/eller psykolog kan kontaktes

·         Når mobning er konstateret: ved elever under 18 inddrages mobbeofrets forældre altid. Andre forældre inddrages efter en vurdering og aftale med mobbeofret

·         Klassen/holdet orienteres eller inddrages efter vurdering og aftale med mobbeofret

·         Kontaktlæreren afholder opfølgningssamtale med mobbeofret og evt. klassen


Hvem kan elever, ansatte og forældre henvende sig til med spørgsmål vedrørende elevernes sociale trivsel?

·         Kontaktlærer

·         Uddannelseschef

·         Skolens coach


Ledelsens rolle:

Hvornår går ledelsen ind i konkrete problemstillinger?

Problemstillingerne løses oftest i afdelingen hos kontaktlæreren, teamet omkring den enkelte elev/klasse, uddannelseschefen og evt. med hjælp fra skolens coach eller psykolog.

Kommer der klager ind fra elever eller forældre informerer uddannelseschefen direktøren om hændelsen.